TOELICHTING AFGEVEN GROSSE

Wat is een grosse?
De grosse is een afschrift van de hypotheekakte. De grosse blijft op het kantoor van de notaris totdat een geldnemer in betalingsproblemen komt. De hypotheekhouder kan met de grosse beslag leggen op het met hypotheek bezwaarde goed en overige goederen van een geldnemer.

Wat zegt de wet?
Artikel 49 (wet op het notarisambt)
1.       Voor zover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, geeft de notaris van de tot
          zijn protocol behorende notariële akten:
         a.      afschriften, uittreksels en grossen uit aan partijen bij de akte en aan degenen die
                  een recht ontlenen aan de akte indien de gehele inhoud van de akte van
                  rechtstreeks belang is voor dat recht;
         b      al dan niet in executoriale vorm uitgegeven uittreksels uit aan degenen die aan 
                 een deel van de inhoud van de akte een recht ontlenen, doch alleen voor wat
                 betreft dat gedeelte van de akte dat rechtstreeks van belang is voor dat recht;
         c.     afschriften, uittreksels en grossen uit aan de rechtverkrijgenden onder 
                  algemene titel van de onder a en b genoemde partij of rechthebbende.
         Het uittreksel moet woordelijk gelijkluidend zijn met de overgenomen gedeelten van de 
         akte. Het moet het hoofd en het slot van de akte vermelden en tot slot hebben de
         woorden: Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend uittreksel.
2.      Onder degene die een recht ontleent aan de inhoud van de akte als bedoeld in het
         eerste lid, onder a en b, wordt mede begrepen degene die door een uiterste
         wilsbeschikking een erfrechtelijke aanspraak heeft verloren, doch slechts ten aanzien
         van het desbetreffende onderdeel van die wilsbeschikking.
3.      Van de niet tot zijn protocol behorende akten en stukken mag de notaris afschriften
         en uittreksels uitgeven aan degenen die over de akte of het stuk beschikken.
4.      Degene die op grond van dit artikel recht heeft op een afschrift, uittreksel of
         grosse, kan ook inzage in de akte of het desbetreffende gedeelte van de akte verlangen.
Artikel 50
1.      De notaris kan aan iedere partij bij een akte daarvan een grosse afgeven.
         Deze moet tot hoofd hebben de woorden: In naam des Konings, en tot slot:
         Uitgegeven voor eerste grosse. Van elke afgifte van een grosse stelt de notaris op de
         akte een gewaarmerkte aantekening, behelzende de dag van de afgifte, de rang van de
         grosse en de aanduiding van de partij, aan welke zij werd uitgereikt.
         De notaris geeft desverlangd een tweede of verdere grosse af aan iedere partij bij de
         akte, dan wel aan hun rechtverkrijgenden onder algemene titel.
2.      Uittreksels mogen slechts als grossen worden uitgegeven van:
         a.       akten van verdeling van gemeenschappen;
         b.       processen-verbaal van openbare verkopingen, verhuringen, verpachtingen
                   en aanbestedingen;
         c.       testamenten.
3.      Geen grossen mogen worden uitgegeven van een verklaring van erfrecht als bedoeld 
         in artikel 188 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek of een notariële verklaring als
         bedoeld in de artikelen 26, 27, derde lid, 30, 31, onder b, juncto 26, eerste lid, 34, 35
         en 36 van de Kadasterwet.

Toelichting
Voordat een grosse kan worden afgegeven, moet de notaris beoordelen of dat wat in de akte staat daarvoor een voldoende rechtvaardiging geeft.
De notaris die destijds de originele minuutakte heeft getekend zal dus tot het afgeven van een grosse kunnen overgaan.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag