BEWIND (zoals deze geldt na wetswijziging per 1 januari 2014)
Als iemand, al dan niet tijdelijk, zijn financiële belangen niet meer kan behartigen bijvoorbeeld wegens een geestelijke stoornis/dementie, dan kan de Kantonrechter een
bewindvoerder aanstellen.

Wet (artikel 1:431 lid 1 BW)
1.    Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, als gevolg van:
 
     a.     zijn lichamelijke of geestelijke toestand, danwel
       b.     verkwisting of het hebben van problematische schulden, 
      kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren.

De bewindvoerder
De bewindvoerder wordt aangesteld over de goederen van de onder bewind gestelde. Meestal betreft het alle goederen, maar het is ook mogelijk bepaalde goederen onder bewind
te stellen. Over deze goederen kan de onder bewind gestelde niet meer zelfstandig beslissen, maar alleen tezamen met de bewindvoerder. Het gaat bijvoorbeeld om het verkopen van
goederen, het bezwaren van een huis met hypotheek, of het aangaan van een lening. De bewindvoerder kan een natuurlijk persoon zijn maar ook een rechtspersoon, zoals
bijvoorbeeld een stichting of een bank. De bewindvoerder maakt direct na zijn benoeming een lijst op van de goederen die onder bewind staan.
Betreft het onroerend goed dan dient de bewindvoerder zorg te dragen voor de aantekening bij het kadaster.

Bewind aanvragen
Bewind kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, de echtgenoot of partner, andere familieleden, door het openbaar ministerie en door de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd
of die aan de betrokkene begeleiding biedt. Bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden kan tevens worden verzocht door het college van Burgemeester en wethouders
van de gemeente waar de persoon woonplaats heeft. Het verzoek wordt gedaan bij de Kantonrechter en kan ook worden ingesteld indien te verwachten is dat de rechthebbende binnen afzienbare tijd
zal verkeren in de bedoelde toestand zoals hierboven vermeld (wet, artikel 1, in dat geval alleen verzoek door rechthebbende zelf). Het indienen van het verzoekschrift kan via de notaris geschieden.
Hij zal zorgdragen voor de benodigde uittreksels en verklaringen van de voorgestelde bewindvoerder, van de naaste familieleden en van een onafhankelijke arts.

Rechter
Naar aanleiding van het verzoekschrift zal de rechter altijd vragen naar de mening van de betrokkene over de maatregel en de te benoemen bewindvoerder.
Dit gebeurt op de zitting of, bij een persoonlijk bezoek door de rechter. In principe moet de rechter de uitdrukkelijke voorkeur van degene voor wie de maatregel is bedoeld volgen.
De rechter zal ook vragen naar de instemming van de naaste familie. Deze instemming kan ook schriftelijk worden gegeven. De rechter kan twee bewindvoerders benoemen.

Advies notaris
Door zelf tijdig een notariële volmacht/levenstestament (zie toelichting levenstestament) te laten maken, kunt u voorkomen dat er voor u, als u uw eigen belangen niet meer
kan behartigen, een onder bewind stelling moet worden aangevraagd.

 

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag