CURATELE (zoals deze geldt na wetswijziging per 1 januari 2014)
Wanneer iemand de gevolgen van zijn handelingen niet meer kan overzien, kan een curator
worden aangesteld. De curator behartigt zowel de persoonlijke als financiële belangen
van de onder curatele gestelde persoon. De onder curatele gestelde persoon kan dan
niet meer zelfstandig handelen, maar alleen nog met toestemming van de curator.

Wet (artikel 1:378 lid 1 BW)
1.    Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld, 
      wanneer hij tijdelijk of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid
       of die van anderen in gevaar brengt, als gevolg van:
 
     a.     zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel
       b.     gewoonte van drank- of drugsmisbruik, en een voldoende behartiging van 
              die belangen niet met een meer passende en minder verstrekkende voorziening
              kan worden bewerkstelligd.

De curator
Van alle maatregelen (bewind, mentorschap en curatele) gaat curatele het meest ver.
De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde.
Er kunnen twee curatoren worden benoemd. De onder curatele gestelde heeft voor
vrijwel elke handeling toestemming nodig van de curator. De curator is een natuurlijk persoon
of een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid en wordt benoemd door de rechtbank.
De benoeming wordt gepubliceerd en opgenomen in een speciaal daartoe bestemd register,
zodat het voor iedereen duidelijk is dat de onder curatele gestelde niet zonder toestemming
kan handelen. De Kantonrechter mag op verzoek de kantoor – en privé administratie van de
curator inzien.

Curatele aanvragen
Curatele kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, de echtgenoot of partner,
andere familieleden, door het openbaar ministerie en door de instelling waar de betrokkene
wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt. Zorginstellingen kunnen ook zelf
verzoeken om het ontslag van de curator. Het verzoek tot onder curatele stelling wordt
gedaan bij de Kantonrechter. Het indienen van het verzoekschrift kan via de notaris geschieden.
Hij zal zorgdragen voor de benodigde uittreksels en verklaringen van de voorgestelde curator,
van de naaste familieleden en van een onafhankelijke arts.

Rechter
Naar aanleiding van het verzoekschrift zal de rechter altijd vragen naar de mening van de
betrokkene over de maatregel en de te benoemen curator. In principe moet de rechter
de uitdrukkelijke voorkeur van degene voor wie de maatregel is bedoeld volgen.
De rechter zal ook vragen naar de instemming van de naaste familie. De rechter zal periodiek
toetsen of de maatregel nog nodig is.

Advies notaris
In plaats van het aanvragen van curatele kan ook bewindvoering/ mentorschap worden
aangevraagd. Deze maatregelen zijn minder zwaar en de procedure duurt vaak minder lang
(zie toelichting bewindvoering/mentorschap).


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag