HUWELIJKSVOORWAARDEN: staande huwelijk

Wanneer een huwelijk wordt gesloten zonder dat er vooraf huwelijksvoorwaarden zijn opgemaakt ontstaat er een algehele gemeenschap van goederen. Schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen behoren alleen dan niet tot de gemeenschap als de erflater of schenker dat bepaalt. Alle schulden zijn in beginsel gemeenschappelijk. Iedere schuldeiser van de echtgenoten kan zich verhalen op de gehele gemeenschap.

Tijdens het huwelijk kunnen alsnog huwelijksvoorwaarden worden gemaakt. (huwelijksvoorwaarden staande huwelijk). Er zijn verschillende redenen te bedenken voor het maken van huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk, bijvoorbeeld een meer evenwichtige economische verhouding tussen de echtgenoten.

Wet (artikel 1:119 BW), zoals deze tot 1 januari 2012 van toepassing was!
1.    Het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk behoeft de
       goedkeuring van de rechtbank. Bij het verzoekschrift der echtgenoten wordt een
       ontwerp van de notariële akte overgelegd. Het verzoekschrift kan zonder tussenkomst
       van een advocaat worden ingediend.
2.    De gehele of gedeeltelijke goedkeuring wordt slechts geweigerd, indien gevaar voor
       benadeling van schuldeisers bestaat, of indien een of meer voorwaarden strijden met
       dwingende wetsbepalingen, de goede zeden of de openbare orde.
3.    Indien de akte niet is verleden binnen drie maanden na het in kracht van gewijsde
       gaan van de beschikking waarbij de goedkeuring is verleend, vervalt deze.

Per 1 januari 2012 is dit artikel komen te vervallen toen de wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen in werking is getreden!

Huwelijkse voorwaarden staande huwelijk:
a.    toestemming rechtbank niet meer nodig;
b.    notariële akte;
c.    inschrijving in het register bij de rechtbank in de plaats waar het huwelijk destijds is
       voltrokken;
d.    is het huwelijk destijds voltrokken buiten Nederland dan vindt inschrijving plaats bij de
       rechtbank in Den Haag.

Geen rechterlijke goedkeuring huwelijkse voorwaarden
In de nieuwe wet per 1 januari 2012 (wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) is de aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden na ontbinding van de huwelijkse gemeenschap van goederen gewijzigd. Deze is nu beperkt tot hetgeen de echtgenoot uit hoofde van de verdeling verkregen heeft, waardoor schuldeisers hun vorderingen niet meer kunnen verhalen op het privévermogen van de andere echtgenoot die de schuld niet is aangegaan. Hierdoor is de aansprakelijkheid van echtgenoten voor elkaars schulden na ontbinding van het huwelijk beperkt, zodat huwelijkse voorwaarden geen invloed meer kunnen hebben op de verhaalsmogelijkheden van schuldeisers. Vanaf 1 januari 2012 is daarom voor de wijziging of het aangaan van huwelijkse voorwaarden tijdens een huwelijk geen rechterlijke goedkeuring meer vereist.

juni 2014

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag