MENTORSCHAP (zoals deze geldt na wetswijziging per 1 januari 2014)
Wanneer iemand zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard niet meer kan behartigen kan de Kantonrechter een mentor aanstellen. Met belangen van niet-vermogensrechtelijke aard worden belangen bedoeld die niet met geld en goed te maken hebben. U moet daarbij denken aan de verzorging, de verpleging, de behandeling en de begeleiding van iemand.

Wet (artikel 1:450 lid 1 BW)
1.   Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter te zijnen behoeve een mentorschap instellen.

De mentor
Tijdens het mentorschap is de betrokkene onbevoegd rechtshandelingen te verrichten in aangelegenheden betreffende zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Met betrekking tot deze rechtshandelingen vertegenwoordigt de mentor de betrokkene in en buiten rechte.Ten aanzien van andere handelingen dan genoemde rechtshandelingen treedt de mentor in plaats van de betrokkene op. De mentor geeft de betrokkene raad betreffende aangelegenheden van niet-vermogensrechtelijke aard en waakt over diens belangen. Een mentor is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. Er kunnen twee mentoren worden benoemd.

Mentorschap aanvragen
Mentorschap kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, door de echtgenoot of partner en door andere familieleden. Mentorschap kan voorts worden verzocht door het openbaar ministerie en door de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of die aan de betrokkene begeleiding biedt. Zorginstellingen kunnen ook zelf verzoeken om het ontslag van de mentor. Het verzoek tot mentorschap wordt gedaan bij de Kantonrechter. Het indienen van het verzoekschrift kan via de notaris geschieden. Hij zal het verzoekschrift opstellen en zorgdragen voor de benodigde uittreksels en verklaringen van de voorgestelde mentor, van de naaste familieleden en van een onafhankelijke arts. 

Rechter
Naar aanleiding van het verzoekschrift zal de rechter altijd vragen naar de mening van de betrokkene over de maatregel en de te benoemen persoon. In principe moet de rechter de uitdrukkelijke voorkeur van degene voor wie de maatregel is bedoeld volgen. De rechter zal ook vragen naar de instemming van de naaste familie. De rechter zal periodiek toetsen of de maatregel nog nodig is.

Advies notaris
Door zelf tijdig een notariĆ«le volmacht/levenstestament (zie toelichting levenstestament) te laten maken, kunt u voorkomen dat er voor u, als u uw eigen belangen niet meer kan behartigen, een mentorschap moet worden aangevraagd.

juni 2014 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag