NALATENSCHAP MET MINDERJARIGE ERFGENAMEN

Wanneer iemand komt te overlijden met achterlating van minderjarige erfgenamen moet de nalatenschap op een door de wet voorgeschreven wijze worden afgehandeld (vereffend).  Deze procedure kent veel formaliteiten en verplichtingen (zie bijlage vereffening).

De wetgever heeft deze procedure voorgeschreven ter bescherming van de minderjarigen, maar biedt ook ruimte om van de wettelijk voorgeschreven procedure af te wijken. Voor nalatenschappen welke duidelijk een positief vermogen hebben geldt dat de Kantonrechter ontheffing kan verlenen van de verplichting om de nalatenschap volgens de wettelijk voorgeschreven procedure te vereffenen.

Wat zegt de wet
Artikel 193
1.    Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan voor deze niet zuiver
         aanvaarden en behoeft voor verwerping een machtiging van de kantonrechter.
         Hij is verplicht een verklaring van beneficiaire aanvaarding
of van verwerping
         af te leggen binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap,
         of een
aandeel daarin, de erfgenaam toekomt. Deze termijn kan
         overeenkomstig artikel 192 lid 2, tweede zin,
worden verlengd.
2.    Heeft hij de termijn laten verlopen, dan geldt de nalatenschap als door de
         erfgenaam beneficiair aanvaard.
De kantonrechter kan hiervan aantekening
         doen houden in het boedelregister.
3.    De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing in het geval, bedoeld in artikel 41
         van de Faillissementswet.
Artikel 202
1.    Een nalatenschap wordt, behoudens het in artikel 221 bepaalde, 
        overeenkomstig de in deze afdeling
gegeven voorschriften vereffend:
       a.   wanneer zij door een of meer erfgenamen onder voorrecht van
               boedelbeschrijving is aanvaard, tenzij
er een tot voldoening van de
               opeisbare schulden en legaten bevoegde executeur is en deze kan
               aantonen dat de goederen der nalatenschap ruimschoots toereikend
               zijn om alle schulden der
nalatenschap te voldoen; geschillen
              dienaangaande worden door de kantonrechter beslist;
       b.   wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd.
2.    Indien het saldo van de nalatenschap positief is kan de wettelijke
         vertegenwoordiger van een erfgenaam die
voor deze beneficiair heeft
         aanvaard de kantonrechter verzoeken om ontheffing van de verplichting
         om te
vereffenen volgens de wet.
3.    Een nalatenschap die overeenkomstig artikel 13 is verdeeld, wordt in 
         afwijking van lid 1 onder a slechts
vereffend volgens de wet wanneer
         de echtgenoot van de erflater haar beneficiair heeft aanvaard.

Beneficiaire aanvaarding
Wanneer er minderjarige erfgenamen zijn moet de nalatenschap op grond van wettelijke bepalingen worden aanvaardt  “onder het voorrecht van boedelbeschrijving”, ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd. Doordat de nalatenschap op deze manier aanvaard wordt, zijn de (minderjarige) erfgenamen nooit verder aansprakelijk voor eventuele schulden van de overledene dan tot het nagelaten vermogen. Het eigen vermogen van de erfgenamen dient dan dus niet als verhaalsobject voor de schuldeisers van de overledene.
De rechtbank is de instantie die een akte van beneficiaire aanvaarding opmaakt. De notaris verstuurt daartoe volmachten aan de rechtbank welke volmachten zijn getekend door (de wettelijk vertegenwoordiger van) de (minderjarige) erfgenaam.

Advies notaris
Alle erfgenamen van de nalatenschap dragen tezamen de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling. Zij zijn allen vereffenaars. De vereffenaars mogen slechts gezamenlijk actie ondernemen. Een uitzondering geldt voor daden van gewoon onderhoud en tot behoud van de nalatenschapsgoe­deren, en voor daden die geen uitstel kunnen lijden. Deze handelingen mogen, indien daartoe de noodzaak bestaat, zelfstandig door een vereffenaar worden ver­richt. Ik wijs u erop dat het verstandig is in alle gevallen overleg te plegen met de overige erfgenamen, alvorens u tot enige actie overgaat.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag