SCHENKING: de fiscus: overige verkrijgers

Schenkbelasting is de belasting die in beginsel moet worden betaald over een schenking. Of er over een schenking belasting betaald dient te worden hangt af van de waarde van de schenking en de relatie tussen de schenker en de begiftigde.

Wet
Artikel 1 lid 1 sub 2 Successiewet 1956
Art. 1 1.      Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:
2*.   schenkbelasting over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde.

Schenking aan derden
Ook voor schenkingen aan derden geldt een vrijstelling.
Voor 2013 bedraagt het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.057,--.

Schenking aan SBBI’s en ANBI’s
Een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) hoeft geen schenkbelasting te betalen over een schenking. SBBI’s zijn bijvoorbeeld amateur sportverenigingen, hobbyclubs of scoutingverenigingen. Ook een algemeen nut beogende instelling (ANBI) betaalt geen belasting over schenkingen. Een schenking aan een ANBI is daarnaast aftrekbaar van de Inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting van de schenker.

Schenken aan gehuwden/geregistreerde partners
Met elkaar gehuwde personen of geregistreerde partners zijn voor de schenkbelasting één persoon. Of één van de partners nu een schenking doet of dat zij beiden een schenking doen aan dezelfde persoon, die schenking wordt gezien als één schenking door beide partners samen. Dit geldt ook voor een verkrijging. Aangezien de belastingdienst uitgaat van één schenking is de vrijstelling ook maar één keer van toepassing.

Schenking binnen 180 dagen voor overlijden
Schenkingen die door een overledene binnen 180 dagen voor het overlijden zijn gedaan, worden voor de berekening van de schenkbelasting altijd gezien als verkrijging uit de nalatenschap. Er is dan erfbelasting verschuldigd.

Aangifte schenkbelasting
Van de schenking dient aangifte te worden gedaan bij de Belastingdienst.
Om van de eenmalige vrijstelling gebruik te kunnen maken moet er in de aangifte een beroep op de vrijstelling worden gedaan. Wordt dit beroep niet gedaan, dan is er alsnog schenkbelasting over de verkrijging verschuldigd.

Verschuldigdheid schenkbelasting
De schenkbelasting komt in beginsel voor rekening van de begiftigde. De schenker heeft de mogelijkheid om ‘vrij van recht’ te schenken. In dat geval neemt de schenker zelf de schenkbelasting voor zijn rekening. Dit is dus een extra bevoordeling voor de begiftigde. De totale schenking bestaat in dit geval uit de waarde die de schenker wil geven plus de waarde van de schenkbelasting die over de schenking verschuldigd is. De schenkbelasting wordt geheven over deze totale schenking.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag