schenking: ouders/kinderen in verband met de aankoop van een eigen woning
(de schenkingsvrijstelling van artikel 33 aanhef en sub 5 Sw)
Per 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd, ook voor wat betreft het doen van een schenking van ouders en kinderen in verband met de aankoop van een eigen woning door de kinderen. De vraag is of van deze voor wat betreft het schenkingsrecht gunstige regeling ook daadwerkelijk gebruik gemaakt moet worden.

Wet (artikel 33 lid 1 aanhef en sub 5 Successiewet)
Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen:
5.    door een kind van de ouders, tot een bedrag van € 5.141,-- met dien verstande dat dit bedrag voor een kind tussen 18 en 40 jaar voor één kalenderjaar wordt verhoogd, mits op deze verhoogde vrijstelling in de aangifte een beroep wordt gedaan, tot een bedrag van € 24.676,-- dan wel, indien het bedrag is geschonken ter zake van de verwerving van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111, eerste of derde lid van de Wet Inkomstenbelasting 2001, ter zake van de kosten voor verbetering of onderhoud van die woning, ter zake van de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van een eigenwoningschuld als bedoeld in artikel 3.119a van de Wet Inkomstenbelasting 2001 of is bestemd voor de betaling van kosten van een studie of de opleiding voor een beroep ten behoeve van dat kind, welke kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk, onder bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden tot een bedrag van€ 51.407,--;

Advies van notaris
Vormvereisten
De schenking is in beginsel vorm vrij en kan derhalve zonder het opstellen van een notariële akte geschieden.
Aangifte schenkbelasting
Van de schenking dient aangifte te worden gedaan bij de Belastingdienst.
Om van de eenmalige bijzondere vrijstelling gebruik te kunnen maken moet er in de aangifte een beroep op de vrijstelling worden gedaan. Wordt dit beroep niet gedaan, dan is er alsnog schenkbelasting over de verkrijging verschuldigd.
schenkingsclausules
Ondanks dat een notariële akte in de meeste gevallen niet vereist is, zijn er wel redenen te bedenken om een schenking toch door de notaris te laten vastleggen. (zie bijlage schenkingsclausules).
Inkomstenbelasting
Een schenking in verband met de aankoop van een woning heeft ook consequenties voor de inkomstenbelasting. (zie bijlage gevolgen IB).

Win alvorens u gaat schenken vrijblijvend advies bij ons in.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag