SCHENKING: schenkingsclausules

Ondanks dat een notariële akte in de meeste gevallen van schenking niet vereist is, zijn er wel redenen te bedenken om een schenking toch door de notaris te laten vastleggen.
Hieronder volgen een aantal zaken welke in een schenkingsakte kunnen worden vastgelegd:

1.    De uitsluitingsclausule
       In een schenkingsakte kan een zogenaamde uitsluitingsclausule worden opgenomen. In deze uitsluitingsclausule wordt bepaald dat de schenking niet in een gemeenschap zal vallen. De schenking blijft te allen tijde het privé bezit van de begiftigde.
2.    Bewind
       In een schenkingsakte kan worden bepaald dat de begiftigde onder bewind komt te staan met betrekking tot de schenking. Het bewind kan worden opgenomen indien de schenker van mening is dat begiftigde nog niet de volledige verantwoordelijkheid kan
dragen voor de geschonken goederen.
       Er zal een bewindvoerder worden benoemd.
3.    Het toestemmingvereiste van artikel 1: 88 BW
       Voor bepaalde rechtshandelingen heeft een echtgenoot de toestemming nodig van de andere echtgenoot. De wettelijke basis is te vinden in artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat onder andere het volgende:
       1.    Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende rechtshandelingen:
              b.    giften, met uitzondering van de gebruikelijke, van de niet bovenmatige en van die waarvoor tijdens zijn leven niets aan zijn vermogen wordt onttrokken;
       Deze toestemming kan in de schenkingsakte worden opgenomen.
4.    Inbreng in de nalatenschap
       In beginsel hoeft een kind de van zijn ouders verkregen schenkingen na overlijden van zijn ouders niet in te brengen. In bepaalde situaties kan dit echter wel gewenst zijn. De verplichting tot inbreng kan in de schenkingsakte worden opgenomen.
5.    Herroepelijke schenking
       Een ouder kan in een schenkingsakte opnemen dat de schenking herroepen kan worden. Als er tijdens de schenking niets is bepaald is de schenking onherroepelijk.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag