SCHENKING: de fiscus: ouders/kinderen
Schenkbelasting is de belasting die in beginsel moet worden betaald over een schenking. Of er over een schenking belasting betaald dient te worden hangt af van de waarde van de schenking en de relatie tussen de schenker en de begiftigde.

Wet
Artikel 1 lid 1 sub 2 Successiewet 1956
Art. 1     1.      Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven:
                     2*.   schenkbelasting over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde.

Vrijstellingen schenkingen van ouders aan kinderen

Vrijstellingen schenkingen van ouders aan kinderen
De jaarlijkse vrijstelling voor 2013 bedraagt € 5.141,--.  Het eenmalig vrijgestelde bedrag voor 2013 bedraagt € 24.676,--. Met ingang van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is er een speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000,-- die voor iedereen van toepassing is, mits de schenking verband houdt met de verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning, danwel verband houdt met afkoop van rechten van erfpacht, opstal of het aflossen van hypotheekschuld dawel rechtschuld. Er worden aan deze speciale schenkingsvrijstelling geen leeftijdsgrenzen gesteld aan de begiftigde. Evenmin is de vrijstelling beperkt tot schenking van ouders aan kinderen, maar mag ook verkregen worden van een ‘derde’. Indien een kind reeds eerder gebruikt heeft gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling dan wordt de reeds ontvangen vrijgestelde schenking in mindering gebracht op het bedrag van
€ 100.000,--.

Schenking van ouders aan kinderen
Per jaar mogen ouders aan ieder van hun kinderen een bedrag belastingvrij schenken. Daarnaast kunnen ouders éénmalig een hoger bedrag schenken aan ieder van hun kinderen. Het kind moet hiervoor een leeftijd hebben tussen de 18 en 40 jaar (deze vrijstelling geldt ook indien het kind ouder is dan 40 jaar, maar gehuwd is met een partner die de leeftijd heeft van 18 tot 40 jaar).
Deze eenmalige schenking komt voor dat bewuste kalenderjaar in de plaats van de jaarlijkse belastingvrije schenking.
De hoogte van de vrijstellingsbedragen wordt ieder jaar door de belastingdienst bepaald. Indien er een hoger bedrag dan de vrijstelling wordt geschonken aan de kinderen is er schenkbelasting verschuldigd.

Aangifte schenkbelasting
Van de schenking dient aangifte te worden gedaan bij de Belastingdienst.
Om van de eenmalige vrijstelling gebruik te kunnen maken moet er in de aangifte een beroep op de vrijstelling worden gedaan. Wordt dit beroep niet gedaan, dan is er alsnog schenkbelasting over de verkrijging verschuldigd.

Verschuldigdheid schenkbelasting
De schenkbelasting komt in beginsel voor rekening van de begiftigde. De schenker heeft de mogelijkheid om ‘vrij van recht’ te schenken. In dat geval neemt de schenker zelf de schenkbelasting voor zijn rekening. Dit is dus een extra bevoordeling voor de begiftigde. De totale schenking bestaat in dit geval uit de waarde die de schenker wil geven plus de waarde van de schenkbelasting die over de schenking verschuldigd is. De schenkbelasting wordt geheven over deze totale schenking.

juni 2014 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag