VERDELING NA ECHTSCHEIDING

In geval van echtscheiding dient gekeken te worden naar de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden. Is er een gemeenschappelijke woning en is het de bedoeling dat één van de partners daar de eigendom van behoudt, dan moet er een notariële akte van verdeling worden opgemaakt. De ene partner levert zijn/haar aandeel in het onroerend goed aan de andere partner. De akte wordt na ondertekening ingeschreven bij het Kadaster.

Wat zegt de wet? (geregeld in Boek 1 BW titel 9, afdeling 2)
“Artikel 149
Het huwelijk eindigt:
c.     door echtscheiding, overeenkomstig de bepalingen van de tweede afdeling van deze titel;”
“Artikel 163
1.    De echtscheiding komt tot stand door de inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.
2.    De inschrijving geschiedt op verzoek van partijen of één van hen.
3.    Indien het verzoek tot inschrijving niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, verliest de beschikking haar kracht.” 

Wat wordt er geregeld bij een verdeling na echtscheiding:

Echtscheidingsconvenant
De afspraken die u onderling maakt worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De belangrijkste afspraken in het convenant gaan over de kinderen (ouderlijk gezag, omgang en kinderalimentatie), de partneralimentatie, de woning, de eigen onderneming, de verdeling van de bezittingen en de schulden en de pensioenrechten. Daarnaast kunnen in het convenant nog andere specifieke zaken geregeld worden.

Ouderschapsplan
Als er minderjarige kinderen zijn is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Dit moeten de partners gezamenlijk doen. Er wordt een overzicht gemaakt waarin alle zorg- en opvoedingstaken uitgewerkt zijn, de alimentatie die u of uw ex-partner gaat betalen voor de opvoeding van de kinderen, financiële afspraken over bijzondere kosten, afspraken over belangrijke aangelegenheden van de kinderen (bijv. schoolkeuze), medische behandeling, spaarrekeningen, de omgangsregeling, afspraken over de manier waarop u en uw ex-partner elkaar zullen informeren.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek
Indien er op de gezamenlijke woning een hypothecaire inschrijving rust kan de partner, die de woning overneemt, deze hypotheek geheel voor zijn/haar rekening nemen dan wel kan een nieuwe hypotheek afgesloten worden. Indien de bestaande hypotheek wordt overgenomen zal de bank hiervoor een akkoord moeten geven. De partner die de woning verlaat dient dan te worden ontslagen van alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit deze hypotheek.

Akte van verdeling
Nadat het echtscheidingsconvenant, het ouderschapsplan en het eventueel ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid zijn geregeld kan de akte van verdeling getekend worden. Deze akte van verdeling wordt bij het kadaster ingeschreven, zodat de woning op naam van de verkrijger komt te staan.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag