Verklaring van erfrecht

Wat zegt de wet?
De verklaring van erfrecht wordt geregeld in artikel 4:188 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4:188 BW
1. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris een of meer van
    de volgende feiten vermeldt:
    a. dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde
        erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de
        nalatenschap reeds hebben aanvaard;
    b. dat al dan niet aan de echtgenoot van de erflater het vruchtgebruik van een
        of meer tot de nalatenschap behorende goederen krachtens afdeling 2 van
        titel 3 toekomt, met vermelding of aan hem een machtiging tot vervreemden
        of bezwaren of een bevoegdheid tot vervreemding en vertering is verleend,
        alsmede of en tot welk tijdstip de echtgenoot een beroep toekomt op
        artikel 29 leden 1 en 3;
    c.  dat de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig artikel 13, met vermelding
         of en tot welk moment de echtgenoot de bevoegdheid toekomt als
         bedoeld in artikel 18 lid 1;
    d.  dat al dan niet het beheer van de nalatenschap aan executeurs,
         bewindvoerders of krachtens de derde afdeling van deze titel benoemde
         vereffenaars is opgedragen, met vermelding van hun bevoegdheden; of
    e.  dat een of meer in de verklaring genoemde personen executeur,
         bewindvoerder of vereffenaar zijn.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften omtrent de
    inhoud en de opstelling van deze verklaringen worden vastgesteld.

 
Inhoud
De verklaring van erfrecht moet worden opgemaakt en worden ondertekend door een notaris. In de verklaring van erfrecht worden de erfgenamen van de overledene genoemd. Middels onderzoek bij het Centraal Testamenten Register te ’s-Gravenhage en de Gemeentelijke Basis Administratie wordt vastgesteld wie de erfgenamen zijn.
Vervolgens wordt in de verklaring van erfrecht aangegeven op welke wijze de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard. Tevens wordt aangegeven wie er door de erfgenamen wordt gemachtigd om de nalatenschap verder af te wikkelen. De erfgenamen dienen voor het ondertekenen van de verklaring van erfrecht een volmacht aanvaarding/boedelvolmacht te tekenen. Aan het slot van de verklaring van erfrecht wordt geconcludeerd wie bevoegd is om namens de erfgenamen te handelen en welke handelingen de gemachtigde mag verrichten. Indien er tot de nalatenschap registergoederen behoren zal de verklaring van erfrecht worden ingeschreven in de openbare registers.

Naast het opstellen van de verklaring van erfrecht kan de notaris ook zorgen voor het opstellen van de akte van verdeling van de nalatenschap en kan de notaris de aangifte erfbelasting verzorgen.

juni 2014

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag