TOELICHTING 5%-REGELING

Inleiding

Om te zorgen dat de aannemer uw nieuwbouwwoning correct op zal leveren, wordt 5% van de door u te betalen aanneemsom (ofwel de helft van de laatste bouwtermijn) geblokkeerd zolang de oplevering niet geheel akkoord is. Deze 5% moet dus wel door u betaald worden, maar staat nog niet ter vrije beschikking van de aannemer. Zo is er een drukmiddel op de aannemer om uw huis correct op te leveren.

Wat zegt de wet

Artikel 7:768 Burgerlijk Wetboek, ook wel genoemd: 5%-regeling luidt als volgt:
Lid 1: De opdrachtgever kan, zonder beroep te doen op artikel 262 van Boek 6 en onderbehoud van zijn recht op oplevering, maximaal 5% van de aanneemsom inhouden op de laatste termijn of laatste termijnen en dit bedrag in plaats van aan de aannemer te betalen, in depot storten bij een notaris.
Lid 2: De notaris brengt het bedrag in de macht van de aannemer nadat drie maanden zijn verstreken na het tijdstip van oplevering, tenzij de opdrachtgever van de in artikel 262 van Boek 6 toegekende bevoegdheid wenst gebruik te maken. In dat geval deelt de opdrachtgever aan de notaris mee tot welk bedrag het depot moet worden gehandhaafd.
Lid 3: De notaris brengt het bedrag voorts in de macht van de aannemer voor zover de opdrachtgever daarin toestemt, de aannemer vervangende zekerheid stelt of bij een uitspraak die partijen bindt, is beslist dat een depot niet of niet langer gerechtvaardigd is.
Lid 4: Indien de opdrachtgever aan de aannemer schadevergoeding verschuldigd is wegens de in lid 1 bedoelde depotstorting of de door de aannemer gestelde vervangende zekerheid, wordt deze gesteld op de wettelijke rente bedoeld in artikel 119 van Boek 6.   Gedurende de drie maanden bedoeld in lid 2, is zij niet verschuldigd, zelfs niet indien geen gebreken worden geconstateerd.

Toelichting

De oplevering/betaling laatste termijn
Vlak vóór de oplevering van uw woning door de aannemer moet u de totale koop-/
aanneemsom en de eventuele meerwerknota’s hebben voldaan. De laatste aanneemtermijn wordt gedeclareerd vóór de oplevering en bedraagt 10% van de aanneemsom.
a.     De helft van deze termijn (zijnde 5%) moet u betalen aan de aannemer,
       de andere helft (eveneens 5%) kunt u betalen aan de notaris. De notaris
       houdt dit gedeelte dan in depot.
b.    Indien de aannemer voor het bedrag van de laatste 5% bij de notaris
       een bankgarantie of een doorlopende bankgarantie heeft gedeponeerd,
       moet u de gehele laatste aanneemtermijn rechtstreeks overmaken naar de
       rekening van de aannemer (7:768 lid 3 BW).
De oplevering en sleuteloverdracht zullen niet plaatsvinden indien niet alle verschuldigde bedragen tijdig zijn voldaan. Op de dag van de oplevering inspecteert u met een medewerker van de aannemer de woning.
U kunt zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan door een deskundige.

Als de oplevering akkoord is
Indien de woning door u akkoord wordt bevonden, tekent u het proces-verbaal van oplevering tweemaal. De aannemer ondertekent dit eveneens en zendt het proces-verbaal van oplevering naar de notaris. Als de 3-maands periode na de oplevering voorbij is keert de notaris het depotbedrag uit aan de aannemer dan wel geeft hij de bankgarantie vrij aan de aannemer. 

juni 2014 

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag