TOELICHTING LEVERINGSAKTE
 

Inleiding

De leveringsakte (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat) moet door een notaris worden opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopovereenkomst. De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft ingeschreven in de openbare registers bij de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers.

Wat zegt de wet

In artikel 3:89 van het Burgerlijk Wetboek wordt de overdracht van onroerende zaken geregeld.
Lid 1 van artikel 3:89 BW luidt als volgt:
De voor overdracht van onroerende zaken vereiste levering geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariƫle akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte doen inschrijven.
Lid 2 van dit artikel luidt als volgt:
De tot levering bestemde akte moet nauwkeurig de titel van overdracht vermelden; bijkomstige bedingen die niet de overdracht betreffen, kunnen in de akte worden weggelaten.

Toelichting

Het uitgangspunt van de leveringsakte is de eerder gesloten koopovereenkomst . Ter uitvoering van deze koopovereenkomst wordt de onroerende zaak door verkoper aan koper geleverd. De onroerende zaak wordt in de akte van levering omschreven door middel van de feitelijke en de kadastrale aanduiding.

In de leveringsakte kunnen erfdienstbaarheden voorkomen.

Een erfdienstbaarheid houdt in dat een onroerende zaak dienstbaar is aan een andere onroerende zaak. Oftewel, een erfdienstbaarheid is een recht dat gebonden is aan een onroerende zaak. Bij de eigendomsoverdracht van deze onroerende zaak gaat de daarop gevestigde erfdienstbaarheid mee over op de nieuwe eigenaar. Het bestaan van een erfdienstbaarheid vereist dus minimaal twee percelen van verschillende eigenaars, waarbij op het ene erf (dienende erf) een last rust en waarbij het andere erf (heersende erf) een voordeel geniet.

In beginsel is voor de overdracht van woningen twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd (zie artikel 2 en artikel 14 Wet Belastingen van Rechtsverkeer).
In een aantal gevallen is er bij een overdracht van een onroerende zaak geen overdrachtsbelasting verschuldigd, onder andere wanneer er al omzetbelasting (BTW) verschuldigd is of in het geval van een verdeling.

Vanzelfsprekend is uitgebreider informatie op te vragen bij ons kantoor.

juni 2014

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag