NATUURSCHOONWET: fiscale voordelen

De Natuurschoonwet rangschikking zorgt voor diverse fiscale voordelen om het landgoed in stand te houden. Hieronder een overzicht van de meest opvallende voordelen:

Overdrachtsbelasting
Bij overdracht van een landgoed dat is gerangschikt onder de Natuurschoonwet  dan geldt een vrijstelling van de overdrachtsbelasting. De overdracht kan eventueel gefaseerd plaatsvinden. Als binnen 6 maanden na de overdracht, van een gedeelte kleiner dan 5 hectare, aanvullende grond wordt gekocht (aansluitend aan elkaar) kan het geheel worden gerangschikt onder de Natuurschoonwet en zijn beide vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Bij verkrijging van een landgoed dat wel aan de criteria voor rangschikking voldoet, maar nog niet is gerangschikt, kan alsnog een vrijstelling van de overdrachtsbelasting verkregen worden. De rangschikking dient dan aangevraagd te zijn voor de daadwerkelijke verkrijging van het landgoed.

Schenk- en erfbelasting
In het algemeen geldt dat indien een onroerende zaak geschonken wordt schenkbelasting verschuldigd is en bij het erven van een onroerende zaak erfbelasting verschuldigd is. In deze geldt dat bij de verkrijging van een landgoed dat gerangschikt is onder de Natuurschoonwet en dit landgoed is opengesteld voor het publiek de bestemmingswaarde (circa 80% van de marktwaarde) op nul wordt gezet. Er wordt dan geen schenk- en erfbelasting geheven. Indien het landgoed niet is opengesteld voor publiek, dan worden genoemde belastingen berekend over de helft van de bestemmingswaarde. Bij de berekening van deze bestemmingswaarde wordt er van uitgegaan dat het landgoed 25 jaar in stand wordt gehouden.

Onroerende zaak belasting
Op het bezit en gebruik van grond en gebouwen wordt door de gemeenten normaal gesproken de zogenaamde onroerende zaak belasting (OZB) geheven. De grond van een landgoed dat gerangschikt is onder de Natuurschoonwet  is vrijgesteld van OZB. Staat er op het landgoed een woning die gerangschikt is, dan wordt de OZB van de woning berekend over de bestemmingswaarde. Ditzelfde geldt voor gerangschikte gebouwen dien “dienstbaar” zijn aan de woning, zoals een garage. Bij de berekening wordt er van uitgegaan dat het landgoed 25 jaar in stand wordt gehouden. Voor andere gebouwen en eigendommen geld geen belastingvoordeel.

Inkomstenbelasting
De grond van een gerangschikt landgoed is vrijgesteld voor box 3 van de inkomstenbelasting (de zogeheten vermogensredementsheffing). De gebouwen op het landgoed zijn niet vrijgesteld. Ook al ze zijn gerangschikt. De vrijstelling geldt niet voor de delen van het landgoed die in vruchtgebruik of erfpacht zijn uitgegeven.

Terzake de inkomstenbelasting geldt voor een eigen woning dat een bedrag bijgeteld moet worden bij het inkomen in box 1 (zogenaamde eigen woningforfait). De hoogte daarvan is afhankelijk van de waarde van de woning. Uitgangspunt hierbij is de WOZ-waarde. Als de woning is gerangschikt, geldt de lagere bestemmingswaarde. Daardoor is ook de eigen woningforfait lager, waardoor er minder inkomstenbelasting geheven wordt.

 juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag