TOELICHTING ROYEMENTEN/AFLOSSING HYPOTHECAIRE GELDLENING

Inleiding
Bij verkoop van uw woning of in het geval u een nieuwe hypothecaire geldlening gaat afsluiten bij een andere financier (ook wel oversluiting genoemd), moet de daarop rustende hypothecaire geldlening worden afgelost.
Tevens is deze toelichting van toepassing op een hypothecaire geldlening die al geheel door u is afgelost, maar welke nog bij het Kadaster doorgehaald dient te worden.

Wat zegt de wet
In de artikel 3: 274 en 3: 275 van het Burgerlijk Wetboek wordt de doorhaling (het royement) geregeld. Lid 1 van artikel 3:274 BW luidt als volgt:
Wanneer een hypotheek is tenietgegaan, is de schuldeiser verplicht aan de rechthebbende op het bezwaarde goed op diens verzoek en op diens kosten bij authentieke akte een verklaring af te geven, dat de hypotheek is vervallen. Is de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekte met een beperkt recht bezwaard, dan rust een overeenkomstige verplichting op de beperkt gerechtigde.
Artikel 3:275 luidt als volgt:
Een volmacht tot het afleggen van een verklaring als bedoeld in het vorige artikel moet schriftelijk zijn verleend.

Toelichting
De inschrijving van de oude bestaande hypothe(e)k(en) moet/moeten in de registers van het Kadaster worden doorgehaald. Men noemt dit een royement. De betreffende bank/instelling zal hiervoor toestemming moeten geven. Aangezien een hypotheek gevestigd is tot zekerheid voor de terugbetaling van een geldlening of een andere schuld, zal een bank alleen maar toestemming geven, als de geldlening of andere schuld ook aan haar is terugbetaald. Voorafgaand aan een (hypotheek)oversluiting zal de notaris daarom aan de betreffende bank vragen hoeveel er moet worden afgelost. Dit af te lossen bedrag ziet u terug op onze nota van afrekening. De akte zal op de dag van passeren worden aangeboden bij het Kadaster. Bij de akte die vóór 15.00 uur is ingeschreven bij het Kadaster, zullen wij één werkdag daarna zorgdragen voor de uitbetaling van de verschuldigde gelden aan de bank.
De bank verleent haar toestemming door middel van een schriftelijke volmacht aan ons. Deze volmacht houdt in dat in een akte (ook wel royementsakte genoemd) vast wordt gesteld dat de oude hypotheek komt te vervallen. Deze royementsakte zal worden ingeschreven bij het Kadaster. Het Kadaster draagt zorg voor de doorhaling van uw hypothecaire inschrijving.
Bij een verkoop van de woning zullen de kosten met betrekking tot de doorhaling van de oude hypotheek worden gedragen door de verkoper. Immers, in de koopovereenkomst staat vermeld dat de woning zal worden overgedragen aan de koper vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Per 1 juli 2011 gelden nieuwe regels voor royementen. Vanaf deze datum kunnen wij geen akte passeren als wij geen schriftelijke volmacht van de bank in ons bezit hebben om het benodigde royement toe te passen.
Tevens gaat voor de toepassing van het royement een termijn van drie maanden gelden.

juni 2014 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag