VERJARING (ALGEMEEN)

Inleiding

Eigendomsverkrijging kan ontstaan door verjaring doordat iemand het kadastraal eigendom (het onroerend goed) van een ander voor een duur van 10 jaar te goeder trouw (verkrijgende verjaring) en/of 20 jaar (niet te goeder trouw) (bevrijdende verjaring) in bezit heeft. Of sprake is van verjaring hangt af van de feiten en omstandigheden.

Wat zegt de wet:

a. Verkrijgende verjaring (te goeder trouw)

Voor verkrijgende verjaring bepaalt artikel 3:99 BW, dat een bezitter te goeder trouw het recht op een onroerende zaak verkrijgt door een onafgebroken bezit van tien jaren. Een bezitter is te goeder trouw wanneer hij zich redelijkerwijze als rechthebbende mocht beschouwen (artikel 3:118 BW). Bijvoorbeeld de bezitter die niet wist en ook niet kon weten dat hij van een onbevoegde verkreeg. De verjaringstermijn begint te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop het bezit is verkregen (artikel 3:101 BW).

b. Bevrijdende verjaring (niet te goeder trouw)

Voor bevrijdende verjaring bepaalt artikel 3:105 BW dat degene die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, dat goed verkrijgt, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw. Bij deze vorm van verjaring gaat het om de verjaring van de rechtsvordering tot beëindiging van het bezit.

Verjaring/Kadaster

Op het moment dat de verjaringstermijn is voltooid, verkrijgt de bezitter de eigendom van de onroerende zaak van rechtswege, ongeacht diens goede of kwade trouw, ongeacht de duur van zijn bezit en ongeacht de vraag of dit bezit al dan niet onafgebroken is geweest. Deze verjaring kan ingeschreven worden in de registers van het Kadaster.

Advies notaris

Aan de hand van de feiten en omstandigheden laten beoordelen of er sprake is van verjaring, waarna de verjaring eventueel ingeschreven kan worden in de registers van het Kadaster. Dit is met name praktisch bij toekomstige verkoop van een onroerende zaak.

 

juni 2014

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag