VERENIGING;  Oprichting

De vereniging is een rechtspersoon met leden die wordt opgericht om een bepaald doel te bereiken. Dit doel mag echter niet het verdelen van winst onder de leden zijn. Wat niet wil zeggen dat er geen winst gemaakt mag worden, maar deze moet gebruikt worden voor een bepaald einddoel (liefdadigheid etc.) waarvoor de vereniging is opgericht.

Er zijn twee soorten verenigingen:
1.    Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid:
Een vereniging wordt in het algemeen opgericht bij notariële akte. Dit is niet noodzakelijk, maar zonder notariële akte heeft de vereniging beperkte rechtsbevoegdheid. Dit houdt in dat de bestuurders dan hoofdelijk (met privé-vermogen) aansprakelijk zijn. Daarnaast kan de vereniging geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn.

2.    Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Indien een vereniging wordt opgericht met volledige rechtsbevoegdheid zijn de bestuurders in principe niet met privé-vermogen aansprakelijk voor verplichtingen. De vereniging dient dan bij notariële akte opgericht te worden. In de statuten van de vereniging staan tenminste vermeld (artikel 2: 27 BV):
       -      de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
       -      het doel van de vereniging;
       -      de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de wijze waarop
              zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd;
       -      de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
       -      de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
       -      de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding of
              de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

Leden
Een vereniging heeft leden. Dit zijn mensen die lid zijn van de vereniging omdat zij het doel steunen. Leden hebben invloed in het beleid van de vereniging via een algemene (leden)vergadering (ALV). Zo’n vergadering wordt minstens jaarlijks gehouden en elk lid is hiervoor uitgenodigd en stemgerechtigd. De ALV heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten geregeld zijn en is dus het hoogste orgaan van de vereniging.

Bestuur
Een vereniging heeft een bestuur. Het bestuur wordt vaak uit de leden gekozen en deze besturen en vertegenwoordigen de vereniging. Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat (meestal) ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. (zie voor meer informatie de “toelichting bestuursaansprakelijkheid”).

Inschrijving Handelsregister (artikel 2:29 BW)
De bestuurders van een vereniging waarvan de statuten zijn opgenomen in een notariële akte zijn verplicht haar te doen inschrijven in het handelsregister en een afschrift van de akte ten kantore van dat register neer te leggen. Zolang de opgave ter eerste inschrijving en nederlegging niet zijn geschied, is iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de vereniging verbindt, naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag