ANBI; wijzigingen per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe formaliteiten voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf deze datum moet een ANBI
een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Dit betreft navolgende gegevens:
- de naam van de ANBI (indien de ANBI bij het publiek bekend staat onder een andere naam dan die in de statuten staat,
  dan dienen beide namen gepubliceerd te worden);
- het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / Fiscaal nummer. Het RSIN nummer
wordt door de Kamer van Koophandel toegekend bij de verplichte inschrijving van een stichting of een vereniging in het handelsregister;
- het post- of bezoekadres van de ANBI;
- een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI;
- de hoofdlijnen van het beleidsplan;
- de namen en functie van de bestuurders (zoals voorzitter, penningmeester, secretaris);
- het beloningsbeleid, zowel voor voor het bestuur, zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de ANBI alsmede het beloningsbeleid
voor het personeel. Voor deze laatste groep kan worden volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel,
als dat van toepassing is;
- actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
- financiële verantwoording (publicatie balans en de staat van baten en lasten met toelichting).

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld
een brancheorganisatie.

 

Uitzonderingen
Voor het publiceren van gegevens via internet, gelden een aantal uitzonderingen:
1. Indien de ANBI een kerkgenootschap is dan dienen de gegevens pas vanaf 1 januari 2016 via internet gepubliceerd te
worden. De namen van de bestuurders van deze kerkgenootschap hoeven niet gepubliceerd te worden.
2. Er hoeft geen balans gepubliceerd te worden in navolgende situaties:

 

- wanneer de ANBI een vermogensfonds is (dit betekent dat deze ANBI niet actief geld of
goederen werft. De ANBI besteedt daarnaast het vermogen of de opbrengsten bijna
alleen maar aan de doelstelling);
- wanneer de ANBI een kerkgenootschap is.

Vermogensfondsen en kerkgenootschappen dienen de volgende informatie wel te publiceren:-

-een staat van baten en lasten en een toelichting;
-een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema;
-een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop.

Publicatie door belastingdienst
Vanaf 1 januari 2014 publiceert de belastingdienst de volgende extra gegevens op hun internetsite:

- het internetadres van de ANBI;
- het RSIN/fiscaal nummer van de ANBI.

Inlichtingenplicht ex-ANBI's
Wat gebeurt er indien het bestuur van een ANBI overweegt af te zien van de ANBI status?
In een toelichting op de wetswijziging van de ANBI's die per 1 januari in werking treedt staat dat deze instellingen
financiële stukken moeten overleggen aan de Belastingdienst. Nadere uitwerking moet nog volgen.                                                                                                                                                                                                      juni 2014

 

Vragen/contact


Stel hier uw vraag