ANBI; algemeen
Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Wet
De ANBI is in het kader van de belastingheffing in Nederland gedefinieerd in artikel 5b van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen:
“1.    Een algemeen nut beogende instelling is:
a.      een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deelgerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:
         1.      uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
         2.      voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
         3.      gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in
                  een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en
         4.      door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;
b.      een niet in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat gevestigde, door Onze Minister als zodanig aangemerkte instelling indien en zolang zij voldoet aan de door hem te stellen voorwaarden.
2.      Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen.”

Welke instellingen kunnen worden aangewezen als en ANBI
Dat zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moet het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. 

Fiscale voordelen ANBI
- Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
- Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
- Als een instelling voor de belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Verplichtingen ANBI
- Een ANBI blijft voldoen aan de bepalingen uit het ANBI-besluit. In dit besluit staat beschreven aan welke eisen een ANBI moet voldoen;
- Een ANBI vervult, als de belastingdienst daarom vraagt, een controleformulier in (dat wordt toegezonden door de belastingdienst). De belastingdienst kan dit ieder jaar vragen.
- Een ANBI geeft op verzoek van de belastingdienst inzage in de administratie.
- Een ANBI meldt wijzigingen die van invloed/belang kunnen zijn op de ANBI-status bij de belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld een wijziging zijn in de doelstelling, de samenstelling van het bestuur, de beloningen en/of vacatiegelden, of de besteding van een eventueel positief saldo bij de opheffing.

Als een ANBI zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen. Ook kan het zijn dat de status van ANBI met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Dit kan fiscale gevolgen hebben. In navolgende gevallen kan erfbelasting en/of schenkbelasting verschuldigd zijn en dient aangifte te worden gedaan bij de belastingdienst:
-  als een ANBI een uitkering doet die niet voor 90% in het algemeen belang is;
-  als een ANBI een erfenis of schenking ontvangt waaraan een opdracht is verbonden waardoor deze erfenis of schenking niet in het algemeen belang is.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag