COÖPERATIE; algemeen

Een coöperatie is een juridisch bijzonder vorm van de vereniging die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden.  Het is een reguliere vereniging verboden om winsten uit te keren aan of te verdelen onder haar leden. Bij de coöperatie is winstuitkering aan haar leden wel mogelijk.

De wet
De wettelijke bepalingen rondom de coöperatie zijn geregeld in Boek 2, artikelen 53 tot en met 63. De belangrijkste bepalingen zijn:
-      Artikel 53 lid 1: De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen
-      Artikel 53 lid 3: De statuten van een coöperatie kunnen haar veroorloven overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit, ook met anderen aan te gaan; hetzelfde geldt voor de statuten van een onderlinge waarborgmaatschappij waarbij iedere verplichting van leden of oud-leden om in de tekorten bij te dragen is uitgesloten
-      Artikel 54:
       1.    Een coöperatie en een onderlinge waarborgmaatschappij worden opgericht door een meerzijdige rechtshandeling bij notariële akte.
       2.    De naam van een coöperatie moet het woord "coöperatief" bevatten, die van een onderlinge waarborgmaatschappij het woord "onderling" of "wederkerig". De naam van de rechtspersoon moet aan het slot de letters W.A., B.A. of U.A. overeenkomstig artikel 56 dragen.

Voordelen van de Coöperatie:
-      Een goede bescherming van het privé vermogen van een startende ondernemer;
-      Er is bij een coöperatie geen sprake van hoofdelijke en/of gehele aansprakelijkheid van de leden. Bij een coöperatie U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) is de aansprakelijkheid zelfs geheel uit te sluiten, waarmee de coöperatie vergelijkbare bescherming bied als
de B.V. of N.V. (zie ook de toelichting Coöperatie; juridische aspecten/aansprakelijkheid);
-      De coöperatie U.A. is een geschikt alternatief voor de maatschap rechtsvorm, vooral als er een groot verloop onder de maten wordt verwacht. De coöperatie kent zeer soepele toe- en uittredingsvoorwaarden.
-      De coöperatie U.A. bied de mogelijkheid de zogenaamde verlengstukwinst aan haar leden uit te keren zonder dat daar eerst vennootschapsbelasting over betaald wordt. De uitgekeerde winst wordt in dat geval van de belastbare winst afgetrokken (zie ook de toelichting Coöperatie; fiscale aspecten)

Leden
De coöperatie kent leden, met wie de coöperatie overeenkomsten afsluit welke, conform artikel 2:53 lid 1 BW voorzien in een stoffelijke behoefte. Dit kunnen inkoopactiviteiten zijn, maar ook anderen bedrijfsvoering activiteiten, zolang het zakelijk belang van de leden gediend wordt, ook met derden(niet-leden).

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag