OPRICHTING BV;  Bekrachtiging

Wanneer u een besloten vennootschap gaat oprichten verricht u wellicht in de voorafgaande periode vaak al diverse rechtshandelingen. Deze rechtshandelingen komen in principe niet voor rekening van de uiteindelijk op te richten besloten vennootschap. Deze vennootschap bestaat immers nog niet. U bent in eerste instantie persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van deze rechtshandelingen. De wet biedt in deze een oplossing met de bekrachtigingsakte.

Wet:
In artikel 203 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek staat het navolgende:
“1.  Uit rechtshandelingen, verricht namens een op te richten vennootschap, ontstaan slechts rechten en verplichtingen voor de vennootschap wanneer zij die rechtshandelingen na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt of ingevolge lid 4 wordt verbonden.
2.    Degenen die een rechtshandeling verrichten namens een op te richten vennootschap zijn, tenzij met betrekking tot die rechtshandeling uitdrukkelijk anders is bedongen, daardoor hoofdelijk verbonden, totdat de vennootschap na haar oprichting de rechtshandeling heeft bekrachtigd.
3.    Indien de vennootschap haar verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling niet nakomt, zijn degenen die namens de op te richten vennootschap handelden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die de derde dientengevolge lijdt, indien zij wisten of redelijkerwijs konden weten dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, onverminderd de aansprakelijkheid terzake van de bestuurders wegens de bekrachtiging. De wetenschap dat de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, wordt vermoed aanwezig te zijn, wanneer de vennootschap binnen een jaar na de oprichting in staat van faillissement wordt verklaard.
4.    De oprichters kunnen de vennootschap in de akte van oprichting slechts verbinden door het uitgeven van aandelen, het aanvaarden van stortingen daarop, het aanstellen van bestuurders, het benoemen van commissarissen, het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 204 lid 1 en het betalen van kosten die met de oprichting verband houden. Indien een oprichter hierbij onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht, zijn de artikelen 9 en 248 van overeenkomstige toepassing.”

Bekrachtigen rechthandelingen namens BV in oprichting
Wie een besloten vennootschap gaat oprichten sluit vaak een voorovereenkomst voor de oprichting van een besloten vennootschap of schrijft deze vennootschap als vennootschap in oprichting in bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tussen deze voorovereenkomst of inschrijving in het handelsregister en de uiteindelijke oprichting van de besloten vennootschap zit meestal een redelijke periode. In die periode worden soms rechtshandelingen verricht namens de besloten vennootschap in oprichting. Alleen als de vennootschap de rechtshandelingen uit de voorafgaande periode na haar oprichting uitdrukkelijke of stilzwijgend bekrachtigt, ontstaan daaruit rechten en verplichtingen voor de vennootschap. Deze bekrachtiging leidt met terugwerkende kracht tot toerekening aan de besloten vennootschap.

Advies notaris
Om te voorkomen dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de eventuele gevolgen van de rechtshandelingen verricht voor oprichting van de vennootschap verdient het de voorkeur om een bekrachtigingsakte te ondertekenen. Deze bekrachtigingsakte wordt door de notaris opgemaakt nadat de oprichtingsakte is getekend en de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag