Besloten Vennootschap: Kapitaalbescherming en uitkeringstest
(uitkering van dividend of reserves, door inkoop van aandelen of door middel van terugbetaling van kapitaal)

Een belangrijke verandering met de invoering van de Flex-BV per 1 oktober 2012 is de kapitaalbescherming en uitkeringstest. Uitkeringen in welke vorm deze ook gedaan worden, dat wil zeggen als uitkering van dividend of reserves, door inkoop van aandelen of door middel van terugbetaling van kapitaal, worden op gelijke wijze behandeld. In plaats van een formele uitkeringstest (alleen de vrije reserves zijn uitkeerbaar) komt er vanaf 1 oktober 2012 een materiƫle (inhoudelijke) uitkeringstoets.

Wet (artikel 216 Boek 2 Burgerlijk Wetboek)
Met ingang van 1 oktober 2012 is genoemde uitkeringstest opgenomen in artikel 216 Boek 2 Burgerlijk Wetboek:
-      Lid 1: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. De statuten kunnen de bevoegdheden, bedoeld in de eerste zin, beperken of toekennen aan een ander orgaan.
-      Lid 2: Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
-      Lid 3, eerste zin: Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.

Toelichting
De uitkeringstoets bevat in feite twee aspecten die van belang zijn:
1.    Er dient te worden getoetst of het eigen vermogen van de Flex-BV na de uitkering groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. Indien deze er niet zijn, is deze toets niet van toepassing. Indien deze er wel zijn kan op grond van de jaarrekening of een tussentijdse vermogensopstelling de omvang van het eigen vermogen en de reserves eenvoudig worden vastgesteld.
2.    Er dient er te worden getoetst of de vennootschap na de uitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Daarbij speelt onder andere de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit een rol. Het moment van de uitkering is beslissend. Dit betekent dat indiener een lange termijn is vastgesteld tussen het moment van het uitkeringsbesluit en de feitelijke uitkering er een hernieuwde toets moet plaatsvinden.

Advies van notaris
De wijze (bij voorkeur expliciet!) en de inhoud (denk aan de overwegingen!) van de besluitvorming tot goedkeuring door het bestuur en het tot uitkering bevoegde
vennootschapsorgaan moet goed vastliggen. Overleg in deze met de accountant (eventueel een accountantsverklaring) is noodzakelijk.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag