STICHTING; Oprichting

Een stichting is een rechtspersoon en wordt opgericht bij notariële akte door één of meerdere natuurlijke of rechtspersonen, dan wel bij testament. De notariële akte bevat de statuten (dit zijn de spelregels waaraan de stichting zich moet houden).

Wet (artikel 286 lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek):
In artikel 286 lid 4 Boek 2 Burgerlijk Wetboek staat hetgeen de statuten moeten inhouden:
a.      de naam der stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
b.      het doel der stichting;
c.      de wijze van benoeming en ontslag der bestuurders;
d.      de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
e.      de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van
         ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

Organisatie stichting
Een stichting heeft een bestuur (in de regel een voorzitter, secretaris en een penningmeester),
maar geen leden. Een stichting kan een onderneming hebben. De winst van de onderneming
moet besteed worden aan het doel van de stichting (de eventueel behaalde winst is niet voor
de bestuurders van de stichting in privé). De bestuurders van een stichting zijn niet in
loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.
Ook kan een stichting personeel in dienst nemen.

Aansprakelijkheid bestuurders
De stichting is zelfstandig drager van rechten en plichten. De bestuurders zijn niet aansprakelijk voor schulden van de stichting, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Zolang de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister is elke bestuurder persoonlijk aansprakelijk.

Belastingen (artikel 2 Wet op de Vennootschapsbelasting 1969)
Stichtingen zijn slechts belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting als en voorzover zij een onderneming drijven. Er is sprake van het drijven van een onderneming wanneer de stichting met behulp van arbeid en kapitaal winst beoogt te behalen. Daarnaast kan echter ook sprake zijn van het drijven van een onderneming als de stichting een werkzaamheid uitvoert die uiterlijk te vergelijken is met een onderneming en waarmee zij in concurrentie treedt met andere ondernemingen. Drijft een stichting een onderneming, dan zullen slechts de met de onderneming behaalde voordelen zijn belast. 

Raad van toezicht
Indien er behoefte is aan een duidelijke scheiding tussen het besturen en toezichthouden binnen een stichting kan een Raad van Toezicht worden aangesteld. De directie vormt dan het bestuur van de stichting en bepaalt het beleid, voert het uit en draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. De Raad van Toezicht houdt afstand en heeft een toezichthoudende en adviserende taak op het gebied van onder andere financiële bedrijfsvoering en het functioneren van de directie. Uitgebreide informatie omtrent de Raad van Toezicht is bij ons beschikbaar.

ANBI (Algemeen nut beogende instelling)
Indien de stichting algemeen nuttige doelen nastreeft, dan kan de belastingdienst deze stichting aanwijzen als algemeen nut beogende instelling. Dit kan de stichting belastingvoordeel opleveren. Uitgebreide informatie omtrent de ANBI is bij ons beschikbaar.

juni 2014

Vragen/contact


Stel hier uw vraag